Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa upravujú vzťahy medzi klientom (resp. jeho zákonným zástupcom alebo príbuzným)  ( ďalej len „ Klient“) a HENDI CENTRUM s.r.o. so sídlom: Krajinská 32, 921 01 Piešťany, IČO: 17 337 593, zapísaná v obchodnom registri vedenom OS Trnava, odd: Sro, vl.č.: 21969/T (ďalej „HENDI“ alebo „Poskytovateľ“), Klient a Poskytovateľ sa ďalej spolu označujú ako „Zmluvné strany“;
1.2. Klientom je každá fyzická osoba, ktorej Poskytovateľ poskytne služby súvisiace s regeneráciou a rekondíciou, terapeutické služby, služby ambulancie klinickej logopédie, fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie prípadne ostatné súvisiace služby( ďalej len „Služby“);​
1.3. Právne vzťahy Poskytovateľa s Klientom, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, z.č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zák.č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou Zmluvou, má prednosť text Zmluvy.

2. OBJEDNÁVKA A PLATOBNÉ PODMIENKY

2.1. Klient môže obdržať ponuku na poskytnutie služieb Poskytovateľa:
a) zo strany organizácii, cez ktoré Klient už v minulosti zabezpečoval podobné služby resp. pobyty;
b) zo strany klientskeho oddelenia Poskytovateľa, prostredníctvom špecialistu starostlivosti o klienta.
2.2. Na základe informácii z internetu si Klient môže službu objednať aj sám a to prostredníctvom telefonickej objednávky; všetky aktuálne kontakty sú uvedené na webovej stránke Poskytovateľa http://www.hendicentrum.com/
2.3. Klient si pri objednávke podľa bodu 2.2 zadáva termín poskytnutia služby, v prípade nevedomosti klienta o voľných termínoch klientske centrum Poskytovateľa poskytne Klientovi informácie o dostupných voľných termínoch;
2.4. Klient pri tvorbe objednávky uvedie, akým spôsobom bude uhradená faktúra za poskytnuté služby tj. či faktúru zaplatí Klient sám alebo spolu s neziskovou organizáciou alebo sponzorom; Tento údaj je povinný z dôvodu nutnosti uvedenia na zálohovej faktúre.
2.5. Poskytovateľ včas vytvorí predbežnú kalkuláciu balíka objednaných služieb alebo ambulantných služieb v rámci ktorej bude Klient informovaný o nákladoch spojených s poskytnutím služieb a iných možných plneniach (napr. doplnkové služby, stravovanie a ubytovanie). Klient je uzrozumený s tým, že predbežná kalkulácia zodpovedá bežnému priebehu poskytovania služieb. V špecifických prípadoch môže lekár-konzultant v záujme Klienta zmeniť podľa vlastného uváženia dĺžku alebo množstvo poskytnutých služieb;
2.6. Na základe objednávky Klienta mu Poskytovateľ vystaví zálohovú faktúru, ktorú je Klient povinný zaplatiť najneskôr 7 dní pred plánovaným poskytnutím služieb na bankové spojenie uvedené na zálohovej faktúre; Klient môže objednané služby hradiť aj v hotovosti po dohode s Poskytovateľom prostredníctvom e-kasa;
2.7. Zaplatením zálohovej faktúry Klientom vzniká právny vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom
2.8. Platobná povinnosť Klienta je zachovaná v platnosti aj v prípade prevzatia povinnosti úhrady nákladov neziskovou organizáciou alebo sponzorom;
2.9. V prípade stornovania poskytovania služieb Klientom v dobe kratšej ako 30 dní pred začiatkom poskytovania služieb, môže byť Klientovi účtovaný storno poplatok vo výške 30%  nákladov Poskytovateľa vzniknutých v spojitosti so zabezpečením poskytnutia služieb. V prípade stornovania v dobre kratšej ako 15 dní môže byť Klientovi účtovaný storno poplatok vo výške 50% nákladov Poskytovateľa vzniknutých v spojitosti so zabezpečením poskytnutia služieb. Výnimku z tohto bodu sú stanovené v bode 2.10;
2.10. V prípade ochorenia Klienta, ktoré vie Klient preukázať lekárskym potvrdením všetky storno poplatky odpadajú; to platí aj pri objektívnych udalostiach (epidémie, osobné preukázateľné dôvody, potvrdenie od úradov, úraz), ktoré znemožňujú príchod Klienta.
2.11. Najneskôr 15.dní po ukončení terapie má Poskytovateľ povinnosť vystaviť vyúčtovaciu faktúru, ktorú zašle na kontaktný mail Klienta alebo v zmysle požiadavky Klienta na ním uvedenú adresu poštou. Táto požiadavka musí byť uvedená písomne zo strany Klienta a predložená do ukončenia terapie. Zaslanie vyúčtovania sa nevzťahuje na faktúry zaplatené v hotovosti u Poskytovateľa prostredníctvom e-kasy;
2.12. Prijatie klienta je výlučne na uvážení spoločnosti HENDI CENTRUM s.r.o.

3. CENA

3.1. Ceny za jednotlivé služby sú uvedené v cenníku Poskytovateľa, ktorý sa nachádza na recepcii Poskytovateľa;
3.2. Ceny za jednotlivé služby poskytované Klientom v rámci zdravotníckeho zariadenia sú v cenníku uvedené bez DPH, keďže služby, ktoré Poskytovateľ poskytuje v rámci zdravotníckeho zariadenia sú oslobodené od platenia DPH.
3.3. Ostatné služby, ktoré Poskytovateľ poskytuje a nespadajú pod služby zdravotníckeho zariadenia sú v cenníku uvedené v rátane DPH.
3.4. Všetky náklady a bankové poplatky spojené s prevodom peňazí znáša Klient.

4. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

4.1. Klient je povinný odškodniť Poskytovateľa v prípade ním spôsobenej škody (materiálnej/ právnej) alebo pri vzniku zodpovednosti vyplývajúcej z porušenia týchto VOP alebo právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vzťah Klienta a Poskytovateľa.  

5. SKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

5.1 Zmluvný vzťah môže byť skončený:
a) dohodou Klienta a Poskytovateľa
b) písomným odstúpením (list, mail) zo strany Poskytovateľa, pričom Poskytovateľ je  oprávnený odstúpiť v prípadoch, ak:
I. sa Klient dostane do omeškania so zaplatením čo i len časti odplaty za poskytnuté služby o viac ako 7 dní,
II. Klient sa opakovane nedostaví na plánovaný termín ošetrenia a svoje nedostavenie sa riadne Poskytovateľovi vopred neoznámi,
III. Poskytovateľ sa dozvie, že Klient vo vzťahu k tretím osobám poškodzuje dobré meno a/alebo povesť Poskytovateľa,
IV. Klient neinformoval Poskytovateľa o svojom infekčnom ochorení alebo kontraindikácii pre poskytovanie takýchto služieb
V. Ak klient, prípadne jeho sprievod nedodržiava pravidlá pobytu a ohrozuje tým iných pacientov prípadne personál.
c) Klient aj Poskytovateľ môžu od zmluvného vzťahu odstúpiť aj v prípadoch zásahov vyššej moci (napr. uzavretie prevádzky Poskytovateľa z dôvodu rozhodnutia príslušných štátnych orgánov, uzavretie prevádzky Poskytovateľa v záujme ohrozenia zdravia alebo sťažených podmienok svojich zamestnancov, atď.);
5.2. V prípade skončenia zmluvného vzťahu podľa písm. a), c) predchádzajúceho bodu Poskytovateľ vráti Klientovi alikvotnú nespotrebovanú časť zaplatenej faktúry za jednotlivé dni.

6. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH  STRÁN

6.1. Klient je povinný oznámiť Poskytovateľovi najneskôr deň pred začatím poskytnutia služby nemožnosť dostavenia sa na dohodnutý termín;
6.2. Ak Klient požiada o prerušenie poskytovania služieb zo zdravotných dôvod, ktoré bude vedieť preukázať lekárskym potvrdením, tak má právo na vrátenie alikvotnej časti z predplatených dní poskytovania služieb alebo má právo na poskytnutie nových náhradných termínov zo strany Poskytovateľa;
6.3. Pri poskytovaní Služieb má každý Klient právo na:
a) ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,
b) informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,
c) poskytnutie Poučenia,
d) odmietnutie poskytnutia Služieb okrem prípadov, v ktorých podľa všeobecne záväzného právneho predpisu možno poskytnúť Zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu,
e) zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených  osobitným, všeobecne záväzným právnym predpisom nie je Poskytovateľ zbavený tejto mlčanlivosti,
f) zmiernenie utrpenia / bolesti,
g) humánny, etický a dôstojný prístup Poskytovateľa.
6.4. Klient má právo sa pohybovať len v priestoroch prevádzky Poskytovateľa a nesmie svojou prítomnosťou narušovať chod iných prevádzok nachádzajúcich sa v rovnakej budove ako prevádzka Poskytovateľa;
6.5. Klient je povinný dodržiavať bezpečnostné opatrenia Poskytovateľa;
6.6. Informovaný súhlas: Poskytovateľ je povinný informovať Klienta o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia služieb, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia Zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Informovaný súhlas alebo Poučenie“) v súlade s ustanovením Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytovateľ je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu Klienta, ktorého má poučiť. Na znak vyššie uvedeného Klient podpísal informovaný súhlas, ktorý mu Poskytovateľ predostrel;
6.7. Klient, ktorý má právo na Poučenie podľa odseku 6.2 vyššie, resp. jeho zákonný zástupca má aj právo Poučenie odmietnuť. O odmietnutí Poučenia sa urobí písomný záznam a Poskytovateľ je oprávnený jednostranne odmietnuť poskytovanie služieb;
6.8. Poskytovateľ nie je zodpovedný za osobné veci Klientov, ktoré si klient uloží mimo vedenia zariadenia alebo v uzamykateľných priestoroch/skrinkách na to určených;
6.9. Vytváranie fotografií a video záznamov: Klient má právo na vytváranie si fotografií alebo videozáznamov svojej terapie v čase na tom určenom. Vyhotovovanie akýchkoľvek záznamov prístrojov, zariadení, personálu, miestností atď., je možné len s písomným súhlasom Poskytovateľa; takto získaný materiál môže byť použitý len na súkromné účely a nesmie byť nikde publikovaný;
6.10. Klient je povinný poskytnúť Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu o svojom zdravotnom stave a nič nezatajiť;
6.11. Poskytovateľ nemôže zaručiť ani pri najväčšom úsilí personálu zlepšenie zdravotného stavu Klienta, v súvislosti so službami, ktoré Poskytovateľ poskytuje. 

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA CENNÉ PREDMETY

7.1. Poskytovateľ nezodpovedá za cenné predmety, ktoré si Klient riadne neuloží u vedenia Poskytovateľa alebo na mieste určenom na odkladanie predmetov.

8. SÚDNA PRÁVOMOC

8.1. Na rozhodovanie o všetkých vzniknutých sporoch je daná výlučne právomoc miestne a vecne príslušného súdu Slovenskej republiky.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej republike;
9.2. Klient zaplatením zálohovej faktúry potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a akceptuje podmienky v nich stanovené.

 V Piešťanoch, dňa 15.1.2021

Share This