Ochrana osobných údajov (GDPR)

TIETO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV STANOVUJÚ:

1. Všeobecné informácie a zásady spracúvania osobných údajov
2. Zásady ochrany osobných údajov a Kontaktujte nás
3. Vymedzenie pojmov
4. Zhromažďované a spracúvané osobné údaje
5. Zákonný základ pri procese spracúvania osobných údajov (účel spracúvania osobných údajov)
6. Dôvernosť osobných údajov
7. Ako používame osobné údaje
8. S kým zdieľame osobné údaje
9. Zverejňovanie osobných údajov
10. Ako uchovávame osobné údaje
11. Ako chránime osobné údaje
12. Práva dotknutej osoby
13. Zásady používania súborov cookies
14. Zmeny v ochrane osobných údajov

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1. HENDI CENTRUM s.r.o. so sídlom: Krajinská 32, 921 01 Piešťany, IČO: 17 337 593, zapísaná v obchodnom registri vedenom OS Trnava, odd: Sro, vl.č.: 21969/T (ďalej len „Hendi cenctrum“, „nás“, „my“ alebo „náš“ alebo „Prevádzkovateľ“) prevádzkuje:
a) Rehabilitácie
b) Vzdelávanie
c)  Poradenstvo
d) Sprostredkovanie predaja
e) Predaj výrobkov súvisiacich s rehabilitáciou a rekondíciou (ďalej len „služby“).
1.2. Na základe informácii z internetu si klient môže službu objednať aj sám a to prostredníctvom telefonickej objednávky; všetky aktuálne kontakty sú uvedené na webovej stránke Prevádzkovateľa http://www.hendicentrum.com/  Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať vaše súkromie a zabezpečiť vašu bezpečnosť pri používaní našej služby. Tieto zásady ochrany osobných údajov vás informujú o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania, spracúvania a zverejňovania osobných údajov, keď využívate naše služby, a o možnostiach, ktoré ste k týmto údajom priradili.
1.2. Vaše údaje používame na poskytovanie a vylepšovanie našich služieb. Využívaním služieb súhlasíte so zhromažďovaním a používaním údajov v súlade s touto politikou. Ak požiadame o vaše osobné údaje zo sekundárneho dôvodu, buď vás priamo požiadame o váš výslovný súhlas, alebo vám poskytneme príležitosť povedať nie.
1.3. Pokiaľ nie je v týchto zásadách ochrany osobných údajov definované inak, pojmy použité v týchto zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich všeobecných zmluvných podmienkach.
1.4. Získavanie a spracúvanie vašich osobných údajov je vykonávané v súlade s platnou legislatívou, najmä so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
1.5. Prevádzkovateľ zachováva prísnu dôvernosť všetkých vzťahov s klientom. Toto môže byť porušené iba rozhodnutím vyplývajúcim z vládnych inštitúcií,  a / alebo v prípade, že klient poruší pravidlá Prevádzkovateľa.
1.6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo spracovať osobné údaje na účely CRM – Riadenia vzťahov so zákazníkmi a marketingové účely.
1.7. Klient má právo požadovať prístup k svojim osobným údajom a má právo opraviť alebo vymazať nesprávne alebo nevhodné údaje.
1.8. Prevádzkovateľ disponuje vypracovanými bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú pravidelne aktualizované. Vymedzujú rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém s cieľom zabezpečiť:
a) dostupnosť, integritu  a  spoľahlivosť systémov riadenia  najmodernejšími informačnými technológiami,
b) chrániť osobné údaje pred stratou, poškodením, odcudzením, modifikáciou, zničením a zachovať ich dôvernosť,
c) identifikovať potenciálne problémy a zdroje narušenia a predchádzať im.

2. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A KONTAKTUJTE NÁS

2.1. Hendi centrum  je prevádzkovateľom osobných údajov so sídlom v Slovenskej republike. Registrované sídlo našej spoločnosti je Krajinská 32, 921 01 Piešťany.
2.2. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nášho pracovníka pre ochranu údajov na adrese info@hendicentrum.com.
2.3 Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené Prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov Prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami Prevádzkovateľa. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, ktoré by mohli vzniknúť najmä narušením bezpečnosti alebo poškodením integrity spracúvaných dát.

3. VYMEDZENIE POJMOV

 „osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby
„údaje týkajúce sa zdravia“ sú osobné údaje týkajúce sa fyzického alebo duševného zdravia fyzickej osoby, vrátane údajov o poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave
„spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami
„obmedzenie spracúvania“ je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti;
„profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;
„pseudonymizácia“ je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické
a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe
„informačný systém“ je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe;
„prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo
v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu
„sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;
„príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania;
„tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov;
„súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;
„porušenie ochrany osobných údajov“ je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim
„cezhraničné spracúvanie“ je buď:
a) pracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Únii v kontexte činností prevádzkarní prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vo viac ako jednom členskom štáte, pričom prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sú usadení vo viac ako jednom členskom štáte; alebo
b) spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Únii kontexte činností jedinej prevádzkarne prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v Únii, ale ktoré podstatne ovplyvňuje alebo pravdepodobne podstatne ovplyvní dotknuté osoby vo viac ako jednom členskom štáte;
„relevantná a odôvodnená námietka“ je námietka voči návrhu rozhodnutia, či došlo k porušeniu tohto nariadenia, alebo či je plánované opatrenie vo vzťahu k prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi v súlade s týmto nariadením, ktoré musí jasne preukázať závažnosť rizík, ktoré predstavuje návrh rozhodnutia, pokiaľ ide o základné práva a slobody dotknutých osôb a prípadne voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie;
„služba informačnej spoločnosti“ je služba vymedzená v článku 1 bode 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535
„medzinárodná organizácia“ je organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody.

4. ZHROMAŽĎOVANÉ A SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

4.1. Zhromažďujeme niekoľko rôznych druhov informácií na rôzne účely, aby sme vám mohli poskytovať a zlepšovať naše služby. Počas využívania našich služieb vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité údaje umožňujúce identifikáciu osôb, ktoré je možné použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu („osobné údaje“). Údaje umožňujúce identifikáciu osôb môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:
meno a priezvisko,
titul
dátum narodenia,
rodné číslo
adresa, okres, PSČ, mesto, krajina,
emailová adresa,
telefónne / mobilné číslo,
druh a číslo dokladu totožnosti
štátna príslušnosť
vek, pohlavie, povolanie
údaje týkajúce sa zdravia v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. h) a i) nariadenia (zdravotná dokumentácia)
4.2. Dodatočné údaje sa priebežne spracúvajú. Môžeme tiež zbierať:
a) záznam o všetkých internetových komunikáciách a podrobnosti o návštevách našej internetovej stránky;
b) technické informácie týkajúce sa spôsobu použitia našich produktov, ako napríklad typ zariadenia, ktoré používate, a prehliadač, ktorý používate na prístup na našu internetovú stránku;
c) informácie o platbách a podrobnosti o transakciách, ktoré uskutočňujete prostredníctvom tejto stránky;
d) komunikácia s nami alebo našimi zamestnancami, napríklad volania, e-maily a správy odoslané prostredníctvom formulára;
e) informácie týkajúce sa vašej polohy vrátane adresy IP alebo traffic informácií;
f) akékoľvek ďalšie informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom internetovej stránky;
g) stránky, ktoré ste navštívili, vrátane toho, na čo ste klikli. Ďalšie informácie nájdete v nižšie uvedených zásadách používania súborov cookies;

5. ZÁKONNÝ ZÁKLAD PRI PROCESE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV)

5.1 Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak:
a) údaje boli spracúvané v súlade s požiadavkami zákona alebo dotknutá osoba s tým udelila súhlas, s výnimkou prípadov priamo ustanovených týmto zákonom alebo inými zákonmi, alebo
b) údaje týkajúce sa zdravia boli spracúvané na účely preventívneho alebo pracovného lekárstva, posúdenia pracovnej spôsobilosti zamestnanca, lekárskej diagnózy, poskytovania zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti alebo liečby, alebo riadenia systémov a služieb zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti za predpokladu, že tieto údaje spracúva odborník, alebo ak sa spracúvajú v rámci zodpovednosti odborníka, ktorý podlieha povinnosti zachovávať profesijné tajomstvo, alebo
c) spracúvané údaje sa získavajú z verejne dostupných zdrojov osobných údajov.
Vytvorenie a správa osobného účtu potrebného pri zriadení, vedení a zrušení vernostného systému. Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia alebo článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia.
Oslovovanie s marketingovými ponukami prevádzkovateľa. Spracúvanie  bude vykonávané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia  – právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) v spojení s recitálom 47 nariadenia a zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Reklamácie. V prípade reklamácií sa osobné údaje spracúvajú v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia.
Vymáhanie pohľadávok. V prípade vymáhania pohľadávok sa osobné údaje spracúvajú v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia.
Evidencia uchádzačov o zamestnanie. Spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie sa vykonáva na základe „Súhlasu“ so spracúvaním osobných údajov v zmysle článku 6 ods.1 písm. a) nariadenia, ktorý poskytne uchádzač.Prevádzkovateľ bude kontaktovať len úspešných uchádzačov. Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 12 mesiacov od udelenia súhlasu. Máte právo kedykoľvek pred uplynutím uvedenej doby odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odoslaním žiadosti na emailovú adresu: cv@hendicentrum.com alebo zaslaním žiadosti na adresu prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR odvolanie súhlasu“ na obálke. Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania osobných údajov pred uvedenou lehotou, tieto budú vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.
Monitorovanie priestorov za účelom ochrany majetku. Monitorovanie priestorov sa vykonáva v zmysle oprávneného záujmu Prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Záznamy z monitorovaného priestoru sú uchovávané po dobu 6 dní.
Predchádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je článok 6 bod 1. písm. c) nariadenia, zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. To znamená, že na spracúvanie Vašich osobných údajov sa nevyžaduje Váš súhlas, keďže sme povinní spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu podľa uvedeného zákona na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
Súhlas dotknutej osoby, spracúvanie bude vykonávané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia  – spracúvanie sa vykonáva základe súhlasu dotknutej osoby.
Zmluva, spracúvanie bude vykonávané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia  – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Oprávnený záujem, spracúvanie bude vykonávané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia  – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa.

6. DÔVERNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Informácie o osobných údajoch, o ktorých sme sa dozvedeli, sa považujú za dôverné informácie a sú chránené zákonom.
6.2. Naši zamestnanci a iné osoby, ktoré majú prístup k spracúvaným osobným údajom, podpísali dohodu o mlčanlivosti a upozorňujú nás na možnú disciplinárnu, správnu, občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť v prípade porušenia noriem a požiadaviek platných zákonov, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov.
6.3. Vaše údaje týkajúce sa zdravia sú spracúvané výlučne profesijnými odborníkmi (atestovanými lekármi), ktorí podliehajú povinnosti zachovávať profesijné tajomstvo podľa zákona.

7. AKO POUŽÍVAME OSOBNÉ ÚDAJE

7.1. Vaše osobné údaje spracúvame na účely:
a) poskytovať a udržiavať naše služby;
b) informovať vás o zmenách v našich službách;
c) dodržiavať naše zákonné a regulačné povinnosti;
d) zhromažďovať analýzy alebo cenné informácie, aby sme mohli zlepšiť naše služby;
e) monitorovať využívanie našej služby
f) odhaľovať technické problémy, predchádzať im a riešiť ich;
g) poskytnúť vám správy, špeciálne ponuky a všeobecné informácie o iných tovaroch, službách a udalostiach, ktoré ponúkame, ktoré sú podobné tým, ktoré ste už zakúpili alebo požiadali, pokiaľ ste sa nerozhodli takéto informácie nedostávať.
7.2 Vaše údaje týkajúce sa zdravia spracúvame na účely:
a) určenia lekárskej diagnózy;
b) poskytovania zdravotnej starostlivosti a liečby;
c) zabezpečenia vysokej úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti.

8. S KÝM ZDIEĽAME OSOBNÉ ÚDAJE

8.1. Môže sa od nás tiež požadovať, aby sme vaše informácie poskytli vládnym orgánom, napríklad polícii alebo našim regulačným orgánom, aby sme splnili naše zákonné povinnosti. Osobné údaje sa môžu zdieľať aj s regulátormi alebo agentúrami.
8.3. V prípade predaja našej spoločnosti alebo inej obchodnej udalosti, ktorá vedie k tomu, že musíme preniesť vaše osobné údaje na tretiu stranu, dostanete upozornenie prostredníctvom e-mailu alebo oznámenia zverejneného na našich internetových stránkach, aby sme vám vysvetlili totožnosť spoločnosti ako nového správcu údajov a možnosti týkajúce sa vašich osobných údajov.
8.4. Naše stránky môžu obsahovať odkazy na internetové stránky a organizácie tretích strán. Upozorňujeme, že tieto internetové stránky môžu mať svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že za tieto pravidlá nenesieme žiadnu zodpovednosť. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov si dôkladne prečítajte tieto pravidlá.
8.5. Dotknutá osoba berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby:
a) zamestnancom a osobám oprávneným konať za Prevádzkovateľ v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých nakladajú s osobnými údajmi dotknutej osoby v nevyhnutnom rozsahu a pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení,
b) štátnym orgánom, resp. ďalším osobám v rámci plnenia zákonných povinností stanovených osobitnými predpismi – jedná sa predovšetkým o orgány štátnej správy, orgány činné v trestnom konaní, orgány dohľadu atď.
c) ďalším osobám, ak je to nevyhnutné na ochranu práv Prevádzkovateľa, napr. pri uplatnení nároku Prevádzkovateľa a to napr. súdom, súdnym exekútorom atď. Rozsah poskytnutých osobných údajov sa takýchto prípadoch obmedzuje na údaje nevyhnutné na úspešné uplatnenie nároku.
e) špecializovaným externým subjektom (ďalej „sprostredkovateľ“), ktoré pre Prevádzkovateľa vykonávajú spracúvanie na základe príslušnej zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Ako sprostredkovateľa vyberá Prevádzkovateľ po dôkladnej úvahe len takú osobu, ktorá jej poskytne maximálne záruky o technickom a organizačnom zabezpečení ochrany postupovaných osobných údajov.
f) dodávateľom zabezpečujúcim pre Prevádzkovateľa služby ako rozosielanie pošty, marketingové informácie, poskytovatelia IT služieb, atď.
g) sponzori Prevádzkovateľa, partnerom Prevádzkovateľa, audítori Prevádzkovateľa, právnikom, účtovníkom a daňovým poradcom Prevádzkovateľa a spolupracujúcim médiám.
8.6. Vaše údaje týkajúce sa zdravia nie sú zdieľané ani poskytované žiadnym subjektom, resp. osobám, a sú prísne chránené v súlade s nariadením a zákonmi. Zdieľanie údajov týkajúcich sa zdravia je možné len za podmienok upravených v nariadení a/alebo v súlade so zákonmi.

9. ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Spoločnosť Hendi centrum  môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere v presvedčení, že takáto aktivita pomôže spoločnosti:
a) splniť zákonnú povinnosť;
b) chrániť a hájiť práva a majetok spoločnosti Hendi centrum;
c) predchádzať možným priestupkom súvisiacim so službou alebo ich vyšetrovať;
d) chrániť osobnú bezpečnosť klientov služby alebo verejnosti;
e) chrániť pred zákonnou zodpovednosťou.
Spoločnosť Hendi centrum nezverejňuje žiadne údaje týkajúce sa zdravia, pokiaľ jej to nevyplýva ako povinnosť z nariadenia alebo z príslušných zákonov.

10. AKO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE

10.1. Naša spoločnosť je registrovaná v Slovenskej republike a vaše údaje sú uložené na jej území na našich serveroch.
10.2. Ak však pracujeme s tretími stranami, údaje, ktoré od vás zozbierame, sa môžu preniesť a uložiť na miesto určenia mimo územia Slovenskej republiky. Môžu byť tiež spracúvané pracovníkmi mimo Slovenskej republiky, ktorí pracujú pre nás alebo pre jedného z našich dodávateľov. Títo pracovníci sa môžu okrem iného zapojiť do zákazníckych služieb, spracúvania vašich platobných údajov a riadenia rizika / podvodu.
10.3. Zabezpečujeme, aby existovala primeraná zmluvná kontrola nad akoukoľvek treťou stranou, ktorá nám pomáha spracúvať vaše údaje, čo zaisťuje dodržiavanie vašich práv a zabezpečenie vašich údajov.
10.4. Vaše údaje ukladáme, kým ste aktívnym využívateľom našich služieb. Keď už nie ste našim klientom, budeme uchovávať a používať vaše osobné údaje v našich systémoch v rozsahu potrebnom na splnenie našich právnych záväzkov (napríklad tých, ktoré ukladajú zákony o daniach, zákon o účtovníctve atď.), riešenie sporov a vymáhanie dodržiavania našich právnych dohôd a politiky.
10.5. Vaše údaje týkajúce sa zdravia sú uložené na území Slovenskej republiky na našich serveroch, pričom s pri uchovávaní údajov týkajúcich sa zdravia sa neaplikujú ust. bodov 10.2. a 10.3., t.j. s údajmi týkajúcimi sa zdravia pracujú výlučne profesijný odborníci.

11. AKO CHRÁNIME OSOBNÉ ÚDAJE

11.1.  Aby sme chránili vaše osobné údaje, prijímame primerané opatrenia a dodržiavame osvedčené postupy v odvetví, aby sme zaistili, že sa nestratia, nezneužijú, nezverejnia, nezmenia, nezničia alebo sa k nim nepristúpi neoprávnene. Všetky aktívne informácie, ktoré dostávame priamo od vás, ukladáme v zašifrovanej databáze chránenej heslom, ktorá sa nachádza v našej zabezpečenej sieti, za aktívnym najmodernejším softvérom brány firewall.

12. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

12.1. Ste subjekt údajov, vaše osobné údaje patria vám, takže máte práva na svoje osobné údaje. Niektoré z týchto práv platia iba za určitých okolností. Toto sú vaše základné práva:
Právo odvolať súhlas v prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
Právo na prístup máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme
k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. V prípade, že chcete podať námietku na spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje, obráťte sa na zodpovednú osobu e-mailom na: info@hendicentrum.com alebo písomne na korešpondenčnú adresu prevádzkovateľa. Naša zodpovedná osoba preskúma vašu námietku a bude s vami spolupracovať, aby sme túto záležitosť vyriešili. Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
12.2. Upozorňujeme, že tieto práva nie sú absolútne a žiadosti podliehajú akýmkoľvek uplatniteľným zákonným požiadavkám vrátane predpisov týkajúcich sa stávkových hier a iných právnych a etických povinností týkajúcich sa podávania správ alebo uchovávania dokumentov.
12.3. Ak potrebujete viac informácií alebo ak by ste chceli uplatniť svoje práva, môžete sa obrátiť na info@hendicentrum.com.

13. ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

13.1. Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve internetových stránok stiahnu do vášho zariadenia. Väčšina internetových stránok ich vo všeobecnosti používa na zlepšenie vašej online skúsenosti a na zabezpečenie toho, aby sa obsah a funkcie dodávali a využívali efektívnejšie.
13.2. Cookies vykonávajú rôzne funkcie. Niektoré súbory cookies sú napríklad súbory cookies relácie, ktoré sa do zariadenia dočasne sťahujú na obdobie, počas ktorého prehliadate konkrétnu internetovú stránku; tieto súbory cookies vám môžu umožniť účinnejšiu navigáciu medzi stránkami alebo umožniť internetovým stránkam zapamätať si vybraté preferencie. Ostatné súbory cookies sú trvalé súbory cookies, ktoré môžu pomôcť internetovým stránkam zapamätať si vás ako vracajúceho sa návštevníka alebo zabezpečiť, aby vaše online reklamy boli relevantnejšie pre vaše konkrétne potreby a záujmy.
13.3. Primárne dôvody použitia súborov cookies na našej internetovej stránke, buď priamo nami alebo našimi vybranými partnermi, sú: umožniť vám ušetriť čas a uľahčiť budúci prístup k tejto stránke; identifikovať, ako ľudia prechádzajú našimi internetovými stránkami s cieľom zlepšiť naše služby, obsah a efektívnosť našej komunikácie; zhromažďovať a zdieľať údaje o zariadeniach na odhaľovanie a prevenciu zariadení spojených s podvodmi a praním špinavých peňazí; identifikovať nezrovnalosti týkajúce sa účtov a zariadení a odhaľovať podvodné transakcie a zneužívanie našich účtov a našich služieb a predchádzať im.
13.4. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Hendi centrum môže z času na čas umiestniť súbory cookies na vaše zariadenie na uloženie informácií (ako je meno používateľa, ďalšie osobné údaje, e-mailová adresa, technické informácie o zariadení, ako sú model a jeho adresa IP), pre plné využitie funkcií a služieb na našej internetovej stránke a umožníte prehľadávaču, aby vás identifikoval ako nášho užívateľa. To vám umožní, aby ste nemuseli znovu zadávať tieto informácie zakaždým, keď navštívite internetovú stránku www.hendicentrum.com. Tieto súbory cookies sa nedajú použiť na spustenie programov ani na prenos vírusov do vášho počítača a sú pre vás jedinečne priradené. Tieto súbory cookies môžu čítať iba internetové servery, ktoré tieto súbory umiestnili do vášho zariadenia.
13.5. Kedykoľvek môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača tak, aby blokovali niektoré alebo všetky súbory cookies.  Ak však zablokujete súbory cookies, niektoré alebo všetky funkcie  stránky nemusia fungovať tak, ako bolo zamýšľané. Napríklad nemusíte byť schopný uzatvárať žiadne stávky.
13.6. Technické informácie o súboroch cookie
Čo je súbor cookie? Súbor cookie je informačný súbor umiestnený na internetovom prehliadači v počítači alebo mobilnom zariadení – napr. smartfón, iPhone alebo iPad – serverom alebo internetovou stránkou, ktorú si návštevník prezerá. Súbor cookie obsahuje kód čitateľný pre server, ktorý ho umiestnil na internetovom prehliadači návštevníka. Navštívená internetová stránka nemá prístup k ostatným informačným súborom umiestneným v počítači alebo mobilnom zariadení návštevníka.
Aká je štruktúra súboru cookie? Súbor cookie pozostáva z týchto častí:
a) názov servera, ktorý umiestnil súbor cookie do počítača,
b) dátum exspirácie,
c) jedinečný číselný kód.
Na čo slúžia súbory cookie? Súbory cookie zabezpečujú pre návštevníkov internetovej stránky ten najlepší možný zážitok. Znamená to okrem iného aj to, že umožňujú návštevníkovi rýchlejšiu a ľahšiu orientáciu medzi jednotlivými časťami internetovej stránky a prispôsobujú obsah internetovej stránky osobným preferenciám návštevníka, napríklad preferovaný jazyk.
Kde nájdem tieto súbory cookie? Súbory cookie sa umiestňujú do samostatného priečinka pre internetový prehliadač na pevnom disku v počítači alebo mobilnom zariadení návštevníka.
Existujú rôzne typy súborov cookie? Príslušná legislatíva delí súbory cookie na funkčné alebo technicky potrebné súbory cookie (sú to súbory cookie prvej strany, pričom uchovávané informácie sa posielajú späť na internetovú stránku, ktorá uložila súbory cookie) a všetky ostatné súbory cookie (súbory cookie tretej strany, pričom uchovávané informácie sa zasielajú na ďalšiu internetovú stránku, ku ktorej patria).
Funkčné súbory cookie zaisťujú optimálne fungovanie internetovej stránky a ich účelom je poskytnúť návštevníkovi čo najpríjemnejší a bezproblémový zážitok. Povolenie pre tento typ súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné, pretože sa uchovávajú iba v aktuálnej relácii prehliadača.
Ďalej sa súbory cookie delia podľa ich konkrétneho účelu.
Čo sú ‚relačné‘ súbory cookie a ‚permanentné‘ súbory cookie
a aký je medzi nimi rozdiel? Úlohou relačných súborov cookie je rozoznať internetový prehliadač počas návštevy internetovej stránky a úlohou permanentných súborov cookie je rozoznať internetový prehliadač vo vzťahu k opakovaným návštevám danej  internetovej stránky.
Čo sú ‚výkonnostné’ súbory cookie? ‚Výkonnostné‘ súbory cookie monitorujú, ako návštevník používa internetovú stránku. To umožňuje administrátorovi internetovej stránky upraviť a optimalizovať obsah a uľahčiť mu používanie internetovej stránky. Výkonnostné súbory cookie umožňujú napríklad každodenné sledovanie toho, koľko rôznych ľudí navštívilo jednotlivé stránky a aký jazyk internetovej stránky je najobľúbenejší.
Čo sú súbory cookie ‚tretích strán‘? Súbory cookie tretích strán sú súbory cookie, ktoré prichádzajú z reklám umiestnených na internetovej stránke tretími stranami. Ich účelom je prispôsobiť reklamy a/alebo ich obsah osobným preferenciám návštevníka. Návštevník uvidí reklamy, iba ak nezaklikol deaktiváciu súborov cookie tretích strán, čo bude znamenať, že týmto reklamám bolo udelené povolenie. Používanie súborov cookie tretích strán neumožňuje administrátorovi internetovej stránky ani reklamujúcim stranám (tretím stranám) prístup k osobným údajom návštevníka.
Čo je ‚vložený obsah‘? Administrátor internetovej stránky môže odkázať návštevníkov na  internetové stránky spravované inými administrátormi prostredníctvom hypertextového odkazu (hyperlink). Je možné, že internetová stránka, na ktorú je návštevník odkázaný, tiež používa súbory cookie.
Ako môže návštevník spravovať súbory cookie? Návštevníci sami kontrolujú spravovanie súborov cookie. Môžu upraviť nastavenia svojho internetového prehliadača podľa svojich osobných preferencií. Môžu kedykoľvek vymazať súbory cookie, ktoré už boli nainštalované a odmietnuť nové súbory cookie tým, že upravia svoje nastavenia prehliadača.
13.7. Ďalšie informácie o cookies nájdete na: www.allaboutcookies.org.
13.8. Cookies sú tiež používané́ na cielenie reklamy pomocou tretích strán Facebook a Google, ktoré́ sú́ v súlade s GDPR pravidlami.
a) Služby Google Analytics, prevádzkované́ spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zbierané cookies súbory spoločnosťou Google Inc. sú́ v súlade s ochranou osobných údajov. Informácie o sprostredkovateľovi je možné́ nájsť̌ na tomto odkaze: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing
b) Služby Facebook Pixel, prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zbierané cookies súbory spoločnosťou Facebook Inc. sú́ v súlade s ochranou osobných údajov. Informácie o sprostredkovateľovi je možné́ nájsť̌ na tomto odkaze: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

14. ZMENY V OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov, preto prosíme navštívte túto stránku pravidelne. Poskytneme oznámenie o podstatných zmenách týchto zásad ochrany osobných údajov a pošleme vám oznámenie alebo e-mail týkajúci sa týchto zmien. V opačnom prípade sú všetky ďalšie zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov účinné k uvedenému dátumu „Posledná aktualizácia“ a vaše ďalšie používanie služby po dátume poslednej revízie bude predstavovať akceptovanie a súhlas s týmito zmenami. 

V Piešťanoch, 1.10.2020

Share This