MUDr. Marián Markech, MPH

Medicínsky riaditeľ

Pri liečbe ochorení a porúch pohybového ústrojenstva do celého procesu liečby okrem liečebnej rehabilitácie vstupujú podľa potreby odborníci z ortopédie, neurológie, reumatológie, traumatológie, psychológie, psychiatrie, pneumológie, špeciálnej pedagogiky, logopédie, protetiky a ďalší.

V HENDI CENTRE Piešťany si uvedomujeme opodstatnenosť multidisciplinárneho prístupu v liečbe takýchto porúch a ochorení. Spolupráca s inými odborníkmi v medicíne sa jednoznačne javí ako významný krok v liečbe týchto ochorení. … pokračovať v čítaní

Vrátime Vás do života!

HENDI CENTRUM poskytuje komplexnú rehabilitačnú starostlivosť pre detských aj dospelých pacientov. Centrum je zamerané na neurologické a ortopedické ochorenia  a prevenciu funkčných a štrukturálnych porúch pohybového aparátu.

„Každý pacient je na začiatku pobytu vyšetrený odborným lekárom – špecialistom.

Dôkladné a odborné rehabilitačné vyšetrenie je základom správne vedenej rehabilitácie. Lekár určí aktuálny stav pacientovho zdravotného stavu. Na základe vyšetrenia zhodnotí stav pacienta, vyhotoví podrobnú lekársku správu a následne určí presný rehabilitačný postup.

Počas pobytu sa pacientovi venuje špecializovaný tím fyzioterapeutov a ďalších odborníkov, ktorí na základe najnovších poznatkov poskytujú individuálny program v súlade s odporučením lekára.

Výhodou centra je vysokokvalifikovaný tím pod vedením lekárov – špecialistov, individuálny prístup, používanie najmodernejších rehabilitačných techník a adekvátne prístrojové vybavenie. Veľkým prínosom je aj možnosť absolvovania hydroterapie.

V rámci postgraduálneho vzdelávania centrum spolupracuje s Lekárskou fakultou SZU Bratislava, UCM Trnava – Fakultou zdravotníckych vied.“

MUDr. Oľga Boldišová
Detská neurologička, pediatrička a špecialistka v oblasti fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, odborný garant a konzultant HENDI CENTRA

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Poskytujeme rehabilitačnú starostlivosť od najmenších detí, cez dospelých až po seniorov s neurologickými, ortopedickými a polyneuropatickými diagnózami alebo poruchami:

 • Detská mozgová obrna
 • SMA
 • Skleróza multiplex
 • Downov syndróm
 • Genetické syndrómy
 • Stavy po úrazoch hlavy, mozgu a miechy
 • Stavy po cievnej mozgovej príhode (cmp)
 • Stavy po zraneniach alebo poškodeniach pohybového aparátu
 • Vývinové poruchy predčasne narodených deti
 • Oneskorený psychomotorický vývoj
 • Narušená komunikačná schopnosť
 • Porucha pozornosti
 • Postcovidový syndróm
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Rehabilitácie najmenších detí

Pri rehabilitácii najmenších detí používame kombináciu rôznych terapeutických prístupov a konceptov: postupy liečebnej telesnej výchovy, ktoré vychádzajú z vývojovej kineziológie a ontogenézy človeka, prvky facilitačnej metódy podľa Bobatha, Synergická reflexná terapia, liečebný prístup PANat, metóda p. Kiedroňovej, loptičková facilitácia, kineziotejping, muzikoterapia a mnohé iné. … viac informácií

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Rehabilitácie malých detí PLUS

Rehabilitačnú starostlivosť poskytujeme podľa individuálnych potrieb a zdravotného stavu klienta. Dbáme, aby terapie boli čo najefektívnejšie a s primeranou záťažou. Pri zostavovaní konceptu intenzívnych rehabilitačných pobytov sme mysleli aj na menšie deti, ktoré sú už pripravené na dlhšie trvajúcu fyzickú aktivitu. Pre tieto deti sme zostavili rehabilitačný program Malé deti PLUS … viac informácií

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Rehabilitácie starších detí a dospelých

V rehabilitačnom procese sa usilujeme o to, aby pacienti nadobudli alebo zdokonalili motorické schopnosti, stabilitu, rovnováhu a snažíme sa o nápravu patologických pohybových vzorcov. Základným predpokladom pre správne zvolenie terapeutického postupu, ktorý u pacienta využijeme, je dôkladné vyšetrenie. … viac informácii

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Rehabilitácia SMA pacientov

Jedinečná komplexná rehabilitácia detí s SMA diagnózou. HENDI CENTRUM poskytuje od roku 2020 komplexnú rehabilitačnú starostlivosť detí s diagnózou spinálna muskulárna atrofia (SMA typ I.-IV.) z celého Slovenska a aj okolitých krajín. …viac informácií

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Rehabilitačný program MULTI

Komplexnú rehabilitáciu MULTI sme vytvorili a prispôsobili potrebám osôb po cievnej mozgovej príhode alebo s diagnózou skleróza multiplex. … viac informácii

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Ambulantné terapie

Pre dospelých i detských klientov, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu absolvovať komplexný rehabilitačný pobyt, prinášame možnosť dochádzať na terapie ambulantne. Ambulantné terapie plánujeme individuálne pre každého klienta na základe objednávky a konzultácie u našich lekárov. …viac informácií

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Hydroterapia

Procedúry v hydroterapeutickom centre využívame ako súčasť intenzívnych kurzov, ale aj ako samostatné ambulantné terapie. Vybavené je rehabilitačným bazénom, piatimi hydroterapeutickými vaňami a špeciálnym galvanickým kúpeľom. Samozrejmosťou sú zdvíhacie zariadenia na bezpečný presun klienta do bazéna a vaní. …viac informácií

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Novinky v HENDI CENTRE

Zaujímavé informácie z diania v centre, ako aj pokroky a úspechy našich klientov. Tlačové správy, odborné články a aktuálne mediálne výstupy, toto všetko si prečítate v Novinkách z HENDI CENTRA.​ …viac informácií

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Ľudia z HENDI CENTRA

Základom úspechu každého projektu sú ľudia, ktorí v ňom pracujú. Musia spĺňať profesionálne kvality a disponovať vlastnosťami, ktoré ich predurčujú na náročnú prácu. Nevyhnutným predpokladom kvality liečby je aj úroveň spokojnosti zamestnancov. … viac informácií

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Finančná podpora

V spolupráci s projektovými partnermi uverejňujeme aktuálne prebiehajúce výzvy, v ktorých sa môžete uchádzať o finančnú, aj nefinančnú podporu. Sledujte nás! … viac informácií

Share This