Ľudia

U nás, v HENDI CENTRE veríme, že základom úspechu každého projektu sú ľudia, ktorí v ňom pracujú.

Musia spĺňať nielen profesionálne kvality, ale disponovať aj mimoriadnymi ľudskými vlastnosťami, ktoré ich predurčujú na náročnú prácu. Zároveň nevyhnutným predpokladom vynikajúcej kvality liečby je aj vysoká úroveň spokojnosti zamestnancov. Bezpečné pracovné miesta s dobrými vyhliadkami, komplexná informačná politika, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, individuálne plánovanie kariéry a každoročné hodnotenie zamestnancov posilňuje identifikáciu našich zamestnancov so spoločnosťou a upevňuje naše know-how.

Ing. Jana Koyšová

General manager

Absolvovala štúdium na Trenčianskej univerzite v Trenčíne so zameraním na Verejnú správu a financie. Prax od r. 1996 v oblasti účtovníctva, kontrolingu, riadenia financií, v projektovej činnosti, podnikových kombináciách, optimalizačných procesoch a krízovom managemente.

„Práca v sektore zdravotníctva je pre mňa novou výzvou, ale zároveň veľkou zodpovednosťou voči našim klientom a zamestnancom. Podstatou sa stala dôvera a pokroky pacientov, ktoré sú výsledkom tímovej spolupráce kvalifikovaného personálu. Dynamické prostredie bolo vždy súčasťou mojej práce. V HENDI CENTRE som sa presvedčila, že nie vždy je dôležitý okamžitý merateľný výsledok, ale dlhodobá súčinnosť poskytovateľa, klienta a predovšetkým jeho najbližších.“

MUDr. Oľga Boldišová

Odborný garant a konzultant HENDI CENTRA

Absolvovala Lekársku fakultu UK v Bratislave a atestácie v špecializáciách: pediatria, detská neurológia a fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitáciu. Prax od r.1976. Pracovala ako lekár – špecialista a tiež vo viacerých vedúcich funkciách. Členka atestačnej komisie pre špecializáciu FBLR na SZ. Bohatá publikačná činnosť (odborné články, skriptá) a prednášková činnosť (desiatky prednášok doma i v zahraničí).

“V rámci spolupráce s Hendi centrom oceňujem možnosť využiť dlhoročné skúsenosti z pediatrie, detskej neurológie a rehabilitácie v odbornom poradenstve pri návrhoch liečebných plánov pacientov, odborných konzultáciach a postgraduálnom vzdelávaní personálu.”

MUDr. Marián Markech, MPH

Medicínsky riaditeľ

Absolvoval Lekársku fakultu Karlovej Univerzity v Prahe, atestácie v špecializáciách vnútorné lekárstvo a fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Vzdelanie získal aj v oblasti riadenia zdravotníckych zariadení. Prax od r. 1985 ako lekár, špecialista a tiež vo viacerých vedúcich funkciách (vedúci lekár, lekársky riaditeľ) v liečebných kúpeľoch (Piešťany, Turčianske Teplice). Je externým pedagógom lekárov pre špecializáciu FBLR na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. V ostatnýchrokoch sa venuje aj publikačnej činnosti (odborné články, popularizácia odboru FBLR, slovenských liečebných zariadení v odbore FBLR) a prednáškovej činnosti doma i v zahraničí. Slovenské kúpeľné a rehabilitačné zariadenia propaguje aj na rôznych odborných fórach vo svete.

“ Práca odborného konzultanta v spolupráci s Hendi centrom je pre mňa výzvou pomôcť pacientom k vyššej kvalite ich života a radosti z každého dňa“.

Dr. Andrii Los

Lekár

Absolvent Ternopilskej národnej zdravotníckej univerzity, po ktorej nastúpil na postgraduálne štúdium v špecializovanom odbore ortopédia a traumatológia. Lekársku prax odštartoval v roku 2008 na pozícii ortopéda. Pracoval v nemocnici v Sarny a neskôr na rehabilitačnej klinike v meste Truskavets. Od roku 2017 pôsobí v Piešťanoch. Hovorí slovensky, ukrajinsky, rusky a anglicky. 

„Moja profesia lekára mi umožnila priamo pomáhať ľuďom s ich fyzickými problémami. Pocit, že môžem zmierniť ich bolesť a zlepšiť kvalitu života, ma veľmi napĺňa. Sledujem ich pokroky, budujem si s nimi vzťah. Každý pacient je iný, čo robí túto prácu pestrou a zaujímavou. Navyše sa oblasť manuálnej terapie neustále vyvíja, takže si vyžaduje nepretržité vzdelávanie. Dáva mi tak priestor na osobný rast a posúvanie sa vpred.“

Mgr. Tatiana Šmirjaková

Vrchná sestra

Absolvovala Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine. Prax od r. .2008. Hovorí anglicky a nemecky.

“Prácu s ľuďmi so zdravotnými problémami robím viac ako 10 rokov a stále mám pocit, že sa ešte mám čo učiť od ľudí, ktorí mnohokrát prežívajú najťažšie obdobie v živote. Svojou neuveriteľnou silou nám dávajú príklad ako bojovať za život a zdravie, či už vlastné alebo svojich blízkych. Preto ma moja práca napĺňa pozitívnymi emóciami a som rada, že môžem pomáhať ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.”

Mgr. Katarína Bolerázska

Logopédia, odborný garant HENDI CENTRA pre odbor logopédia

Absolventka Katedry logopédie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Logopédia so špecializáciou na klinickú logopédiu. Prax od r. 2000.  Pracuje s klientmi trpiacimi ochoreniami neurologického charakteru – vrodenými aj po úrazoch a mozgových príhodách, ako aj s klientmi s jazykovými deficitmi a problémami pri vývine reči. Má bohaté skúsenosti so zahraničnými klientmi – z Talianska, Nemecka, Rakúska, Ruska, Švédska, Anglicka, Litvy či Brazílie. Aktívne hovorí po anglicky, nemecky a rusky a pasívne po taliansky a arabsky. 

„ Odstránenie drobnosti, ktorú si človek spočiatku ani nevšimne a nepovažuje to za také dôležité, mu v konečnom dôsledku dokáže zmeniť život. Na tejto práci ma najviac baví veľká radosť klientov aj z maličkých krôčikov v komunikácii, ktoré sa u nich podarí dosiahnuť. Momenty, keď rodičom môžem ukázať, že ich dieťa rozumie reči, len sa potrebuje upokojiť a musíme mu dať možnosť ako sa vyjadriť, stoja za to.“

Mgr. Monika Žováková

Logopédia

Absolventka Ústavu psychologických a logopedických štúdií Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, odbor logopédia. Prax od r. 2013. Hovorí anglicky, rusky, pasívne francúzsky.

„Logopédia bola pre mňa vždy veľmi príťažlivým odborom, lebo stojí na priesečníku zaujímavých vied, akými sú predovšetkým medicína, psychológia, pedagogika, či jazykoveda – a teda je multidisciplinárnym odborom. A čo je pre mňa osobne podstatné, práca logopéda vyžaduje okrem odborných vedomostí aj ľudský rozmer, lebo za každým klientom – či už dieťaťom alebo dospelým – sa skrýva konkrétny životný príbeh s obavami o budúcnosť, ale aj malými či väčšími víťazstvami nad sebou samým. Som šťastná, že im môžem byť ako logopedička nápomocná pri tejto, neraz zložitej životnej ceste.“

Mgr. Miroslava Petrík

Logopédia

Absolventka Katedry logopédie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, odbor Klinická a školská logopédia a Lekárskej fakulty SZU Bratislava, špecializácia Klinická logopédia. Prax od roku 2009. Hovorí anglicky.

“ Vždy som chcela pracovať s ľuďmi, vytvárať niečo kreatívne a zároveň vidieť výsledky svojej práce. Pri „logopédovaní“ je potrebné kombinovať teoretické poznatky s tými praktickými a každý deň nachádzať kreatívne spôsoby ako pomôcť. Je to práca vyčerpávajúca, mravenčia a dlhodobá, ale o to je ten pocit spokojnosti intenzívnejší, keď sa dostavia žiadané výsledky, hoci len malé pokroky. Mojím snom bolo mať prácu, ktorá bude zároveň mojím hobby . Som šťastná, že sa mi to podarilo zrealizovať. Práca s ľuďmi ma napĺňa.”

Mgr. Sofya Razuvaeva​

Špeciálna pedagogika, arteterapia, snoezelen

Absolventka pedagogicko-psychologického štúdia na Voronežskej štátnej univerzite v Rusku, bakalárske štúdium so špecializáciou na špeciálnu psychológiu a pedagogiku. Počas magisterského štúdia, špecializácia Pedagogický manažment a inovácie v školstve, sa venovala vedecko-výskumnej práci na tému rozvoj komunikačných zručností a návykov detí s vývinovými poruchami v hravej činnosti. Praktické poznatky a odborné skúsenosti získala vo viacerých zariadeniach. V špeciálnej pedagogike je jej najviac blízka práca so senzorickými pomôckami. Na Slovensku žije tri roky. Hovorí slovensky, rusky a anglicky.

„Na mojej práci ma najviac baví kontakt s pacientom. Keď cítime, že si rozumieme, sme k sebe otvorení a pripravení počúvať sa. Počas arteterapie tvoríme a používame rôzne techniky a materiály. Pacient si sám vyberie, čo chce dnes svetu prezentovať a ako to spraví. Tu nie je správne alebo nesprávne. Sú to nálady, emócie, zážitky vyrozprávané cez piesok, farbu, plastelínu … . Páči sa mi, ako sa niektoré zložky arteterapeutickej metódy dajú krásne aplikovať aj v rámci hodín špeciálnej pedagogiky.“

Bc. Ľuboš Trandžík dp. f. 

Hlavný fyzioterapeut Oddelenia starších detí a dospelých

Absolvent Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, odbor Fyzioterapia. Prax od r. 2013. Hovorí anglicky, nemecky, rusky a taliansky.

„Fyzioterapia je pre mňa krásna veda, ktorou dokážem sprostredkovať ostatným ľuďom svoje vedomosti a tým zlepšiť kvalitu života, či zdravotný stav. Ľahšie, či ťažšie stavy, všetci sme ľudia a zaslúžime si čo najlepšiu starostlivosť a pomoc. To je dôvod prečo svoju prácu robím naplno.“

Mgr. Andrej Taraba

Hlavný fyzioterapeut Oddelenia starších detí a dospelých

Absolvent Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch, odbor fyzioterapia. Prax od r. 2013. Hovorí anglicky, rusky, čiastočne nemecky a taliansky.

„Ľudia s hendikepom si zaslúžia našu pomoc a pozornosť, preto som sa rozhodol pracovať ako fyzioterapeut a pomôcť im tak zvýšiť kvalitu ich života a posúvať svoje hranice vpred. Vždy ma poteší radosť z každého dosiahnutého úspechu u pacienta, pretože len trpezlivosťou, snahou a cvičením dokážeme spoločne napredovať k cieľu.“

 

Mgr. Alexandra Sabová

Hlavná fyzioterapeutka Oddelenia starších detí a dospelých

Absolventka Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, odbor Fyzioterapia. Prax od roku 2017. Hovorí anglicky, čiastočne maďarsky a nemecky.

„Vždy som chcela pracovať v zdravotníctve a svojimi poznatkami a skúsenosťami pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Mojim snom bola medicína, ale náhoda ma priniesla k fyzioterapii. Neľutujem! Najlepšie na práci fyzioterapeuta je, ak vidíte výsledky vašej práce, spokojnosť a radosť pacienta.“

Bc. Tomáš Pillár

Hlavný fyzioterapeut Oddelenia starších detí a dospelých

Absolvent Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, odbor Fyzioterapia. Prax od r. 2013. Hovorí nemecky a rusky.

„S fyzioterapiou som sa dostal do kontaktu vďaka športu. S neurorehabilitáciou som začal pracovať počas vysokoškolskej praxe. Je to pre mňa veľmi zaujímavý odbor. Nie je to len práca a cvičenie so samotnými svalmi, ale aj práca s tak citlivým orgánom ako je mozog a nervy. Na svojej práci mám rád, že môžem pomáhať, vysvetľovať a odovzdávať poznatky tým, ktorí to najviac potrebujú. Najväčším zadosťučinením je, keď vidím, že ľudia pomoc príjmu a snažia sa ísť cestou, ktorú im ukazujeme.“

 

Bc. Ondrej Mášik

Hlavný fyzioterapeut Oddelenia starších detí a dospelých

Absolvent Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch, odbor Fyzioterapia. Prax od r. 2010. Hovorí anglicky, čiastočne nemecky, taliansky a rusky.

„Mám rád prácu a kontakt s ľuďmi a taktiež potrebu pomáhať tým, ktorí si to zaslúžia najviac. Táto práca ma naučila tešiť sa z bežných vecí, ako je napríklad ráno vstať a ísť do práce alebo obyčajné „utretie zadku“ ktoré je u veľa iných neuskutočniteľná činnosť. Mám rád možnosť dopomôcť ľuďom aspoň k čiastočnej sebaobsluhe a k iným strateným schopnostiam začleňujúcich ich späť na miesta, ktoré mali radi.“

Bc. Soňa Krchnáková

Hlavná fyzioterapeutka Oddelenia najmenších detí

Absolventka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, odbor Fyzioterapia, detský Bobath terapeut. Prax 23 rokov. Hovorí nemecky, rusky, čiastočne anglicky.

„Osud ma zavial k práci s hendikepovanými deťmi, vtedy som sa rozhodla pre štúdium fyzioterapie. Niekoľko rokov som pracovala ako fyzioterapeut so staršími deťmi a dospelými. Zlomový bod v mojom živote bolo narodenie mojich synov – dvojičiek. Keďže sa narodili predčasne, začal kolotoč vyšetrení, neistoty a dennodenné cvičenie a stimulovanie. Po návrate z materskej dovolenky v roku 2013 som sa preto intenzívnejšie začala venovať fyzioterapii malých detí do 3 rokov. Práca s malými deťmi je pre mňa fascinujúca. Dieťaťu sa centrálna nervová sústava ešte len vyvíja a my môžeme svojimi technikami a skúsenosťami veľa ovplyvniť, zvrátiť a zachrániť. Dať niekomu nádej na zlepšenie kvality života má pre mňa vždy význam.“

 

Mgr. Michaela Mikušová

Hlavná fyzioterapeutka Oddelenia najmenších detí

Absolventka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch, odbor fyzioterapia. Prax od r. 2014. Hovorí nemecky, rusky.

“Najskôr som len tak chcela ísť na nejakú vysokú školu. Potom som však stretla ľudí, ktorí sa zaoberali problematikou, boli odborne dobrí a práca ich bavila. Tito mi ukázali cieľ… Mám rada prácu s deťmi, aj s deťmi, ktoré nie sú úplne zdravé. Teším sa z toho, že v HENDI CENTRE je všetko kompletne prepojené pre pacienta.”

Bc. Juraj Nozdrovický

Fyzioterapeut, špecialista na prácu so závesným systémom

Absolvent Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch, odbor Fyzioterapia. Prax od r.  2013. Hovorí anglicky, rusky, nemecky a pasívne taliansky. 

„Ako 19-ročný som mal problémy s chrbticou a navštevoval som fyzioterapeutku. Táto práca, pri ktorej sa pomáha ľuďom, sa mi veľmi páčila a rozhodol som sa študovať fyzioterapiu. V HENDI CENTRE pracujem so závesným systémom. Aj keď je to niekedy veľmi vyčerpávajúce po psychickej či fyzickej stránke, výsledná pomoc klientom ma vždy nabije energiou. Plánujem sa ďalej vzdelávať v práci fyzioterapeuta a dopomôcť tým k rozvoju ambulantnej terapie v HENDI CENTRE, aby bola rehabilitácia dostupná čo najviac ľuďom, pre ktorých je nevyhnutná na zlepšenie ich zdravotného stavu.“ 

Bc. Kitti Szurdiová 

Ambulantná fyzioterapia

Absolventka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch, odbor Fyzioterapia. Prax od r. 2017.  V ambulantnej starostlivosti má detských aj dospelých klientov s neurologickými a vertebrogénnymi ochoreniami zo Slovenska a zahraničia. Pomáha klientom po cievnych mozgových príhodách, so sklerózou multiplex, ako aj klientom s chronickými bolesťami chrbtice, krčných stavcov a ramien. Aktívne hovorí po anglicky a maďarsky, pasívne po nemecky a taliansky.  

„Raz mi moja prababička povedala, že mám šikovné ruky a dobre masírujem, tak som si to zobrala k srdcu a išla študovať fyzioterapiu. Pri tejto práci je pekné vidieť, ako sa vplyvom cvičenia ľudia naučia vnímať svoje telo a správne ho používať. Zisťujú, že bolesť, s ktorou prišli, v priebehu cvičenia zmizne a nepotrebujú k tomu medikamentóznu liečbu.“ 

Mgr. Marián Gliganič

Muzikoterapia

Absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.  Poznatky a skúsenosti z oblasti muzikoterapie získal počas dlhodobého výcviku v Prahe. V Bratislave absolvoval kurzy HANDLE koncept ® – I a II  a Bazálna stimulácia ® – I a II. V Taliansku kurz zameraný na LifeWings method – Lifecoach, Gong and Sound therapy training v Poľsku.  Má za sebou výcvik učiteľa jogy prvého stupňa a pôsobí aj ako supervízor v pomáhajúcich profesiách. Je učiteľom ruskej medzinárodnej školy spievajúcich mís a gongov. Okrem muzikoterapie sa venuje hudobnej improvizácii a sprevádza iných umelcov. Realizuje muzikoterapeutické a relaxačné koncerty. Hovorí čiastočne anglicky a poľsky.

„Pre mňa je úspech, keď s dieťaťom nadviažem kontakt. Nedávam mu do rúk paličku, že teraz ideme ťukať, búchať. Nato, aby aktivita fungovala, potrebujeme byť v kontakte a následne ten kontakt prehlbovať. Snažím sa o vedomý a pozorný pohyb.“

Petra Žažová

Oddelenie starostlivosti o klienta

Absolventka Hotelovej akadémie Ľ. Wintera v Piešťanoch. Prax od r. 2001. Hovorí nemecky, taliansky, anglicky.

„Práca s ľuďmi ma napĺňa po duševnej a aj osobnej stránke – mať neustály ľudský kontakt, zažívať osobné pokroky, úspechy a milé situácie s klientmi”

Lenka Bochko

Oddelenie starostlivosti o klienta

Absolventka Inštitútu podnikania perspektívnych technológií pri Národnej univerzite Lvov, Ukrajina, odbor podniková ekonomika a manažment. Prax od r. 2013. Hovorí: ukrajinsky, rusky.

„Mám radosť, keď môžem pomáhať ľuďom, spolupracovať s kolegami a byť v práci prospešná.“

Share This