Logopedická starostlivosť

Cieľom logopedickej terapie je obnova alebo zlepšenie komunikačných schopností pacienta.

Sprievodným javom u detí a dospelých s neurologickými poruchami pohybu, alebo závažnými traumatickými poraneniami mozgu môžu byť aj poruchy reči a hlasu. Tieto poruchy môžu mať silný vplyv na fyzickú, emocionálnu a sociálnu pohodu, a preto je nevyhnutné zahájiť logopedickú intervenciu.

Cieľom logopedickej terapie je obnova alebo zlepšenie komunikačných schopností pacienta. Ak z rôznych dôvodov nie je možné obnoviť alebo dosiahnuť komunikáciu hovorenou rečou, hľadáme pre našich pacientov alternatívne neverbálne komunikačné kanály.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

V HENDI CENTRE klienti absoluvujú logopedické sedenia počas rehabilitačných pobytov, alebo aj formou individuálnych ambulantných terapií.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Logopedická intervencia

Efektívna logopedická intervencia spočíva v podrobnej diagnostike a následnej individuálnej terapii „šitej na mieru“.  V praxi často uplatňujeme diagnostickú terapiu alebo terapeutickú diagnostiku, kde logopéd vždy pri práci s dieťaťom alebo dospelou osobou s narušenou komunikačnou schopnosťou skúma ich silné a slabé stránky. Patrí sem nadviazanie a fixovanie očného kontaktu, porozumenie gestám a porozumenie verbálnej reči, úroveň neverbálnej komunikácie (požívanie gest), úroveň verbálnej komunikácie (zvuky, slabiky, slová, vety, súvetia, používanie gramatiky, rozsah aktívnej slovnej zásoby, správnosť artikulácie).

Okrem komunikačných prejavov sledujeme tiež pohyblivosť a výzor artikulačných orgánov (pery, zuby, jazyk, mäkké podnebie). Z hľadiska príjmu potravy sa zaujímame akým spôsobom klient prijíma, žuje a prehĺta stravu (tekutú aj tuhú) a či má pod kontrolou saliváciu. Podľa úrovne jednotlivých schopností využívame rôzne terapeutické techniky, prístupy a postupy.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

V závislosti od veku, záujmu a schopností našich klientov využívame pri „logopédovaní“  rôzne zaujímavé pomôcky, pracovné listy, prístroje, motorické hračky, obrázky a zrkadlá tak, aby sme udržali pozornosť a záujem, či už dieťaťa alebo dospelej osoby. Nezabúdame ani na rozvoj hlasových, dychových, sluchových a zrakových schopností.

V terapeutickom procese sa snažíme viesť každého klienta tak, aby cez svoje silné stránky zdokonaľoval svoje slabosti a posúval sa malými stupienkami vpred. Ako rýchlo bude každý napredovať je individuálne a ovplyvňuje to množstvo faktorov. Našim záujmom však je, aby klienti zažili pocit úspechu a mali motiváciu trénovať ďalej.

Logopedická terapia je zostavená podľa individuálnych možností a schopností konkrétneho pacienta. Poskytujeme starostlivosť v oblasti logopedickej diagnostiky, terapie a poradenstva všetkých druhov narušenej komunikačnej schopnosti bez vekového obmedzenia. Je pre nás obzvlášť dôležité, aby sme do procesu liečby zapojili aj príbuzných našich pacientov.

Ak máte záujem o ambulantnú logopedickú starostlivosť, vyplňte kontaktný formulár a naše oddelenie starostlivosti o klienta Vás bude obratom kontaktovať.  Ďakujeme.

Share This