Štatút súťaže

Štatút súťaže „Súťaž o Mikulášsky pobyt v HENDI CENTRE!“ (ďalej len „súťaž“)

 

I. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

 1. Vyhlasovateľ a organizátorom súťaže „Súťaž o Mikulášsky pobyt v HENDI CENTRE! “ je spoločnosť HENDI CENTRUM, s.r.o, Krajinská 32, 921 01 Piešťany, IČO 17337593, IČ DPH: SK2020295178 alebo „Vyhlasovateľ“ a/alebo „Organizátor!).
 2. Tento štatút stanovuje pravidlá súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťazov súťaže. Štatút súťaž v plnom znení bude k dispozícii na internetovej stránke www.hendicentrum.com (webové sídlo Vyhlasovateľa) a v sídle Vyhlasovateľa.
 3. Cieľom súťaže je zvýšiť povedomie o spoločnosti HENDI CENTRUM, s.r.o. ako aj podpora aktivít Organizátora.
 4. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky a je určená pre všetkých spotrebiteľov spôsobilých k maloobchodnému nákupu.
 5. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná alebo spravovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou ani žiadnym iný spôsobom spojená. Spoločnosť Facebook nemá žiadne záväzky voči účastníkom súťaže.

II. Trvanie súťaže

Termín súťaže je stanovený na obdobie od 24.11.2021- 13:00 do 01.12.2021 10:00 hod. Žrebovanie výhercov sa uskutoční 01.12.2021 po 12:00 hod.

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Zúčastniť súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci!), ktorá dala lajk “like” faceboovej stránke Organizátora a komentovala na základe predmetu súťaže súťažný príspevok na sociálnej sieti ,,Facebook“ v termíne konania súťaže. Všetci, ktorí splnia tieto podmienky budú automaticky zaradení do losovania. Losovať sa budú traja (3) výhercovia, ktorý získajú vybraný týždenný rehabilitačný pobyt pre osobu, ktorú riadne označili v komentári pod súťažným príspevkom na základe znenia súťaže (pozri označovanie osôb na sociálnych sieťach cez @. správne označené meno je zvýraznené. Ukážka správneho označenia, napr. @jandrobný).

 

IV. Pravidlá súťaže

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby uvedené v čl. III. tohto štatútu.
 2. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.
 3. Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá fyzická osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa čl. II tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži uvedené v tomto štatúte.

V. Výhra v súťaži

 1. Výhercovia v súťaži získavajú pre vybranú osobu 1-týždňový rehabilitačný pobyt podľa vhodnosti (rehabilitačný kurz pre bábätka a najmenšie deti, rehabilitačný kurz malé deti PLUS, rehabilitačný kurz pre staršie deti a dospelých), z toho každý výherný pobyt má hodnotu v cenovom rozpätí od 975 € do 1475 €.
 2. Termíny nástupu na výherné Mikulášské pobyty sú 06.12.2021 alebo 13.12.2021.
 3. Výherné ceny do súťaže venoval Organizátor súťaže.
 4. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou v zmysle § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 5. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.
 6. Vyhrať môže ktokoľvek, kto splní podmienky súťaže, ale uplatniť si výhru, a teda zúčastniť sa pobytu, môže len osoba, ktorá spĺňa podmienky nástupu na rehabilitačný pobyt s súlade s ponukou Organizátora a s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky spolu s jednou sprevádzajúcou osobou (touto osobou môže byť aj výherca).
 7. Ubytovanie a stravovanie počas výherného pobytu nie sú súčasťou výhry.

VI. Oznámenie o výhre

 1. Meno výhercu zverejní Organizátor oznámením na sociálnej sieti ,,Facebook“ pod súťažným príspevkom.
 2. Taktiež sa výherca bude kontaktovať písomne (prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook), na ktorú je výherca povinný reagovať v lehote 48 hodín. V prípade, že výherca nebude na výhru reagovať do 48 hodín, alebo výhru odmietne, Organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie s účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.
 3. Vecné výhry, ktorých hodnota presahuje sumu 350 €, vrátane DPH sú v časti sumy, ktorá prevyšuje sumu 350 € vrátane DPH predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení. Za zdanenie výhry zodpovedá výlučne výherca. Vyhlasovateľ je povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry do 30 dní po vyhlásení výsledkov Súťaže. Vyhlasovateľ‘ nehradí účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s výhrou v Súťaži.
 4. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry či akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote výhry.
 5. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhry v porovnateľnej kvalite a hodnote.

VII. Odovzdanie výhry

 1. Výherca je povinný poskytnúť Organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry.
 2. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.
 3. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca Organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) na sociálnej sieti Facebook a na webe Organizátora súťaže.

VIII. Strata nároku na výhru

 1. Každý účastník súťaže je povinný Organizátorovi poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na oznámenie a odovzdanie výhry.
 2. Výherca stratí nárok na výhru:
  a) ak si Výhru nepreberie v čase a mieste určenom Organizátorom,
  b) ak si nárok na Výhru neuplatní v termíne podľa čl. VI. bod 2
 3. Organizátor si tiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý:
  a) konal v rozpore s týmto štatútom
  b) pokúsil sa získať výhru podvodným spôsobom alebo v rozpore s dobrými mravmi
  c) svojím konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno a povesť Organizátora d) nesplnil podmienky účasti v súťažiIX. Dôležité podmienky súťaže

IX. Dôležité podmienky súťaže

 1. Organizátor súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si zároveň vyhradzuje právo posúdiť regulárnosť účasti jednotlivých účastníkov súťaže, ako aj právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak vznikne podozrenie z akéhokoľvek manipulovania alebo ovplyvňovania výsledkov súťaže.
 3. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
 4. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené.
 5. Organizátor ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre.
 6. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu s Organizátorom, alebo ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Organizátora, dodávateľských a spolupracujúcich subjektov spojených s organizáciou súťaže najmä osoby, s ktorými tieto subjekty spolupracovali v súvislosti so súťažou ako aj ich blízke osoby v zmysle §116 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak sa súťaže takáto osoba zúčastní a stane sa výhercom, takejto osobe nárok na výhru nevzniká a výhra sa jej neodovzdá; ak jej cena bola odovzdaná, je táto osoba povinná cenu vrátiť Organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Organizátora, resp. nahradiť Organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry. Výhry alebo účasti v súťaži sa nemožno domáhaťsúdnou cestou.
 7. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jejpravidlami upraveným v štatúte.
 8. Účastník pri registrácii do súťaže môže udeliť Organizátorovi súhlas na zasielanie propagačnýcha marketingových materiálov.

X. Ochrana osobných údajov

 1. Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným zapojením sa do súťaže udeľuje Organizátorovi súťaže v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov!) a v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní ́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie!) dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov na dobu trvania súťaže a vyhodnotenia súťaže, najdlhšie však na dobu (1) roku odo dňa ukončenia súťaže.
 2. Svojou účasťou v súťaži účastník súťaže vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia.
 3. Informačná povinnosti podľa čl. 13 Nariadenia je splnená prostredníctvom podmienok ochrany osobných údajov zverejnená na webovom sídle Vyhlasovateľa (www.hendicentrum.com).
 4. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.
 5. Osobné údaje sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia.
 6. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla Organizátora, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 1 roka.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže uvedenými v tomto štatúte. Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto štatútom.
 2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto štatútu a/alebo podmienok súťaže po jej vyhlásení.
 3. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu alebo formou zverejnenia nového znenia štatútu, ktorý v plnom rozsahu nahradí staré znenie štatútu.
 4. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 4 ods. ž zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.
 5. Súťaž ani tento štatút nie sú verejných návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ani verejným prísľubom v zmysle § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 6. Organizátor nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky účastníka súťaže v súvislosti s nesprávne poskytnutými, resp. nepresnými údajmi účastníka, ako aj v súvislosti s neuplatnením alebo neprevzatím výhry v mieste a čase, ktoré určil Organizátor.
 7. Organizátor nehradí účastníkom súťaže akékoľvek náklady spojené s ich účasťou v súťaži, s prevzatím a/alebo doručovaním výhry alebo jej užívaním.
 8. Organizátor nie je zodpovedný za nedostupnosť web stránky a/alebo facebookovej stránky Organizátora v dôsledku zlyhania internetu či elektronického útoku a ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám.
 9. Organizátor nenesie zodpovednosť za nesplnenie povinnosti zdanenia príjmov z výhry presahujúce zákonom ustanovenú sumu 350,- Eur výhercom súťaže voči daňovému úradu.
 10. Štatút (ako aj jeho zmena) budú po dobu trvania súťaže zverejnené na webovej stránkeOrganizátora. Účastníci zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže vyjadrujú svoj súhlas riadiť sa týmto štatútom. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí so štatútom a nesplní požiadavky z neho pre neho vyplývajúce. Ustanovenia tohto štatútu, priebeh súťaže a vyhodnotenie jej výsledkov sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka SR.
 11. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnym zástupcom Vyhlasovateľa súťaže.
Share This