Odborníci z HENDI CENTRA o diagnóze SMA

8 / nov / 2021

Piate fyzioterapeutické a balneologické dni 2021

Spinálna muskulárna atrofia (SMA), je dedičné ochorenie nervov a svalov. Je pre ňu typická neschopnosť sedieť, stáť, chodiť, ale aj iné príznaky. Ide o pomerne zriedkavé ochorenie. Odborníci z HENDI CENTRA prispeli k obohateniu 5. ročníka vedecko-odborného podujatia pre lekárov a fyzioterapeutov, ktoré privítalo viac ako 200 účastníkov zo Slovenska aj zahraničia. Detská lekárka, neurologička a odborníčka v oblasti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie MUDr. Oľga Boldišová, odborný garant a konzultant HENDI CENTRA, a hlavná fyzioterapeutka Oddelenia najmenších detí Soňa Krchňáková zostavili hodnotnú prezentáciu, v ktorej poukázali na ochorenie SMA u detí a úlohu rehabilitácie v jeho komplexnej liečbe.

Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni 2021 sa konali v dňoch 14. – 15. októbra 2021 v Kongresovom centre Kúpeľného ostrova v Piešťanoch. Zúčastnili sa ho lekári rôznych špecilizácií, fyzioterapeuti aj študenti Fakulty zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Záštitu nad podujatím prevzali minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský a rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Roman Boča. Nosnými témami kongresu boli telemedicína a telerehabilitácia, respiračná fyzioterapia, robotika vo fyzioterapii, štandardné postupy vo fyzioterapii, fyzioterapia pred- a po operačných zákrokoch a špecifiká fyzioterapie u starých a krehkých osôb. Hlavní organizátori – Fakulta zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenská komora fyzioterapeutov – reagovali na aktuálne zmeny v niektorých formách poskytovania zdravotnej starostlivosti v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, na demografický vývoj v Slovenskej republike s narastajúcim podielom populácie v siedmom a vyššom decéniu, ako i narastajúcim podielom osôb s geriatrickou krehkosťou.

Komplexná rehabilitácia detí s SMA v HENDI CENTRE

Odborný program pozostával z 8 sekcií, 26 prednášok, 2 workshopov a 6 prezentácií komentovaných posterov. V rámci prvého dňa kongresu program obohatila aj prednáška o rehabilitačných možnostiach v liečbe spinálnych svalových atrofií, ktorú predniesli odborníci z piešťanského Hendi Centra MUDr. Oľga Boldišová, odborný garant centra a Bc. Soňa Krchnáková, hlavná fyzioterapeutka Oddelenia rehabilitácie najmenších detí. HENDI CENTRUM umožňuje klientom s touto diagnózou absolvovať kvalifikovanú a komplexnú rehabilitačnú starostlivosť. Odborníčka MUDr. Oľga Boldišová nám po kongrese v krátkosti porozprávala viac k téme.

Čomu ste sa venovali v prednáške zaradenej do prvej tematickej sekcie kongresu?

Prednáška, na ktorej sme spoločne s hlavnou fyzioterapeutkou Soňou Krchnákovou pracovali od augusta 2021, bola venovaná pomerne vzácnej diagnóze spinálna svalová atrofia. Jej cieľom bolo priblížiť úlohu rehabilitácie v jej komplexnej liečbe. Je to veľmi vzácne ochorenie a vyskytuje sa v pomere 1:12 000 prípadov na populáciu živo narodených detí. Prvá časť prednášky bola venovaná princípom ochorenia. Následne sme sa v prednáške venovali rehabilitačným možnosťiam komplexnej liečby detí s SMA. Starostlivosť o deti s touto diagnózou si vyžaduje okrem individuálnych rehabilitácií aj poskytovanie odborných informácií z oblastí pohybovej aktivity, logopédie, dýchacích cvičení, výživy, vzdelávanie rodičov a inštruktáž na domácu starostlivosť o dieťa. 

Sme veľmi radi, že prezentácia z nášho centra svojim obsahom obohatila odborný kongres Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni 2021. 

Share This